ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ «ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να  μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»

Β.Α.Βαζιούλιν

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

«Теоретическое предвосхищение будущего общества необходимо для освещения практической борьбы за него, для того, чтобы она была не слепой или подслеповатой, а осознанной и вдохновенной.»

В.А.Вазюлин

 

INTERNATIONAL LOGICAL-HISTORICAL SCHOOL

«The theoretical anticipation of the future society is necessary in order to illuminate of practical struggle for it, so that the struggle was not blind or weak-sighted, but conscious and inspired.»

V.A.Vazulin

 

INTERNATIONALE SCHULE "LOGIK DER GESCHICHTE"

«Die theoretische Antizipation der Zukunft der Gesellschaft ist notwendig, um den praktischen Kampf fr diese Zukunft zu beleuchten, damit dieser nicht blind oder kurzsichtig erfolge, sondern bewusst und inspiriert.»

V.A.Vazjulin

 

ESCOLA INTERNACIONAL LÓGICO-HISTÓRICA

«A antecipação teórica da sociedade futura é necessária para a iluminação da luta prática por ela, para que esta luta não seja total ou parcialmente cega, mas consciente e inspirada.»

V.A.Vazulin

 

ÉCOLE INTERNATIONALE «LA LOGIQUE DE L’ HISTOIRE»

« L’anticipation théorique de la société future est indispensable pour que la lutte pratique en sa faveur soit illuminée, pour que cette lutte ne soit pas aveugle ou quasi aveugle mais deliberée et inspirée.»

V. A. Vasioulin

 

국제 “역사의 논리” 학파파

 

   

Ελληνικά Pycckuú English Deutsch Português Français Korean Español